المختبرات الطبية الأولى

:Normal range

Male                Female                                     

Average risk                  0.7                    0.6

Twice avg. risk               0.9                    0.9

Three times avg. risk     1.0                    1.0

Comment: The quantities of arterial blood gases are measured in arterial blood because they are considered to be the best reflection of the state

Sample: serum